fbpx

Súťaž pre rodičov stredoškolákov – podmienky sútaže (JÚN 2021)

Súťaž ukončená! Gratulujeme výhercom 🙂

  1. poukážka v hodnote 150 Eur – Iva H.
  2. poukážka v hodnote 100 Eur – Marcel C.
  3. poukážka v hodnote 50 Eur – Linda C.

_________________________

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 1x poukážka v hodnote 150 Eur, 1x poukážka v hodnote 100 Eur a 1x poukážka v hodnote 50 Eur na nákup v v internetovom obchode Hej.sk sa môže zúčastniť každý rodič stredoškoláka – držiteľa preukazu ISIC/EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 1.6.2021 do 30.6.2021 vrátane. Poskytovateľom výhier je obchod Hej.sk.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Súťažiaci sa zapájajú do súťaže účasťou na ISIC online stretnutí pre rodičov a vyplnením súťažného formulára.

Detaily:

Zúčastnite sa aj Vy niektorého z online stretnutí pre rodičov stredoškolákov, ktorých termíny nájdete tu – zistite viac o preukaze ISIC/EURO<26 Vášho študenta a vyhrajte poukážku na nákup v Hej.sk v hodnote 150 EUR, 100 EUR alebo 50 EUR! Tešíme sa na Vás, ISIC tím 🙂

Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí dodatočne preukázať preukazom ISIC/EURO<26 svojho dieťaťa a zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdenie doručovacej e-mailovej adresy.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom dňa 2.7.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.isic.sk. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne  16.7.2021 a budú zasielané elektronicky.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej e-mailovej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“) bude spracovávať osobné údaje súťažiacich zapojených do súťaže  v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje zapojených súťažiacich budú využité výhradne na kontaktovanie súťažiaceho za účelom oznámenia výhry v súťaži a následného zaslania výhry. Poskytnuté osobné údaje súťažiaceho: meno, priezvisko, emailová adresa, číslo preukazu. Osobné údaje súťažiaceho nebudú využívané na žiadny iný účel okrem vyššie uvedeného.

Súhlas sa poskytuje na obdobie trvania a vyhodnotenia súťaže. Presne vymedzený čas viď podmienky súťaže vyššie. Osobné údaje budú poskytnuté kuriérskej spoločnosti za účelom doručenia výhry v prípade, že sa výhra nebude doručovať elektronicky (napr. nákupný poukaz a pod.).

Osobné údaje nebudú zverejnené. Výherca bude na webovej stránke s podmienkami súťaže zverejnený len neidentifikovateľnou formou, napr. Anka B. z Bratislavy.

Súťažiaci má právo na základe písomnej žiadosti od vyhlasovateľa vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme. dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom ich spracúvania a vyhodnocovania. Túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; tieto informácie je vyhlasovateľ povinný poskytnúť bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne,

h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak vyhlasovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby; túto požiadavku dotknutej osoby je vyhlasovateľ povinný splniť bezplatne.

 

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »