fbpx

Spolupráca so študentmi

Študentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.

Spolupráca s dopravcami

Zväz autobusovej dopravy je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združuje (fyzické) a právnické osoby podnikajúce vo verejnej pravidelnej osobnej doprave a ďalšie organizácie, ktorých činnosť súvisí s verejnou dopravou v Slovenskej republike.

Zväz je právnická osoba, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Priority a poslanie Zväzu
ZAD je meradlom kvality verejnej dopravy na Slovensku.
ZAD je garantom kvalitných služieb pre cestujúcu verejnosť.
ZAD je silný a stabilný partner pre orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva) a profesionálnu verejnosť.

Ďalší partneri preukazu ISIC a ISIC/EURO<26

TASR vytvorila pre všetky školské informácie samostatný, bezplatne dostupný internetový portál Školskýservis.sk. Servis tvoria správy z TASR, ale hlavne multimediálne informácie prispievateľov z radov žiakov, študentov, pedagógov. TASR má v súčasnosti vybudovaný široký okruh spravodajcov zo škôl, ktorí denne posielajú na web svoje novinky. TASR im vydáva redakčné novinárske preukazy Redaktor-junior a Redaktor – spolupracovník.
Web si získal široký okruh návštevníkov, ktorí denne pribúdajú. TASR ponúka študentom šablóny na tvorbu školských online médií a časopisov – www.skolskenoviny.skOkrem šiestich šablón v šiestich farebných mutáciách ponúka redakčný systém prácu s agentúrnymi správami, fotografiami či s pôvodnými školskými správami. Online médiá majú výstup do PdF s možnosťou tlače časopisu. Nechýba ani blogovací systém. Služba je ZADARMO.

V prípade záujmu o spoluprácu neváhajte TASR Školský servis kontaktovať tak, ako to urobili stovky vašich spolužiakov, spolužiačok, kolegov, kolegýň, učiteľov, učiteliek, riaditeľov… Podeľte sa o dianie na vašej škole s verejnosťou prostredníctvom rešpektovanej novinárskej značky TASR.
Pokiaľ máte záujem prispievať na portál aj vy, vytvorte si registráciu, alebo sa prihláste e-mailom na mail skolskyservis@tasr.sk.

EUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.

Cieľom združenia EUNIS Slovensko je aj spolupráca s inými národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa oblasťou používania informačných technológií vo vysokoškolských inštitúciách, predovšetkým s Európskou organizáciou pre univerzitné informačné systémy EUNIS, ktorej je združenie členom. Združenie má úzke vzťahy s partnerským združením EUNIS-CZ pôsobiacim v Čechách.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »