fbpx

Súťaž „ZAŽI VIAC“ o hoverboardy pre stredoškolákov

SÚŤAŽ UKONČENÁ! 🙂
Gratulujeme výhercom:
Martin F., Banská Bystrica
Monika H., Martin
Filip S., Prešov
_____________________________
Kúp si novú známku ISIC 09/2022 počas júna cez www.objednaj-preukaz.sk,
pri nákupe použi kupón CHCEMVYHRAT
a si v hre o 3x hoverboard Eljet Offroad Graffiti/Crazy v hodnote 234 Eur 🙂
Maj platný ISIC
a vďaka nemu plať menej, ale ZAŽI VIAC!

 

 

 


Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 3x hoverboard Eljet Offroad Graffiti/Crazy v hodnote 234 EUR sa môže zúčastniť každý držiteľ preukazu ISIC/EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 1.6.2021 do 30.6.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je spoločnosť ELEKTROSPED, a.s. (sieť DATART)

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Držitelia preukazov ISIC/EURO<26 sa zapájajú do súťaže prostredníctvom nákupu prolongačnej známky ISIC 09/2022 cez www.objednaj-preukaz.sk v termíne 1.-30.6.2021 a v rámci nákupu zadaním kupónu CHCEM VYHRAT.

Detaily napríklad:

Kúp si novú známku ISIC 09/2022 počas júna cez www.objednaj-preukaz.sk, pri nákupe použi kupón CHCEMVYHRAT a si v hre o 3x hoverboard Eljet Offroad Graffiti/Crazy v hodnote 234 Eur 🙂 Maj platný ISIC – vďaka nemu plať menej, ale ZAŽI VIAC! Kompletné podmienky súťaže tu: https://isic.sk/sutaz-hoverboard-studenti-ss/

Text propagujúci súťaž môže mať aj iné znenie, avšak podmienkou zapojenia do súťaže je nákup známky ISIC 09/2022 v termíne 1.-30.6.2021 a zadanie požadovaného kupónu v rámci nakúpu.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom do 2.7.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.isic.sk. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne  16.7.2021 a budú zasielané kuriérskou spoločnosťou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry. Výhru nie je možné reklamovať.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »