fbpx

SÚŤAŽ o preukaz ISIC/ITIC/EURO26 a 100 EUR!

Máš veľa príjemných zážitkov s ISICom/ITICom/EURO26?

Chceš, aby mali podobné zážitky aj iní?

Baví ťa komunikovať na sociálnych sieťach?

Teraz máš možnosť spojiť všetky tri veci dokopy a vyhrať preukaz ISIC/ITIC/EURO26 a naviac získať odmenu 100 EUR.

Čo treba urobiť?

Stačí, keď sa podelíš so svojimi zážitkami alebo odporúčaniami ako využiť preukaz ISIC/ITIC/EURO26 na sociálnych sieťach a pošleš nám link na svoj príspevok/príspevky, v ktorých bude uvedená pozitívna zmienka o preukaze ISIC/ITIC/EURO26 (post, video, blog, …). Pokiaľ pôjde o post na Facebooku, nezabudni, že musí byť zdieľaný s verejnosťou, nie iba s tvojimi priateľmi (inak ho neuvidíme). Pokiaľ pôjde o post na Instagrame, nezabudni, že tvoj účet musí byť verejný (inak príspevok neuvidíme)

Každý, kto sa zapojí do súťaže získa preukaz ISIC/ITIC/EURO26 (pre seba alebo pre niekoho iného, komu ho chce venovať). Výherca alebo obdarovaný však musia splniť podmienky, ktoré sú potrebné pre získanie preukazu ISIC, EURO<26, ITIC.

Okrem toho, traja súťažiaci, ktorých príspevky budú mať najvyšší počet likes (hodnotí sa súčet likes všetkých príspevkov jedného súťažiaceho), získajú finančnú odmenu vo výške 0,1 EUR za každý like.

Dôležité informácie

Link na príspevok/príspevky je potrebné zaslať na sutaz@ckmsyts.sk najneskôr do 17.7.2020 18:00

Do súťaže môže každý prihlásiť ľubovoľný počet príspevkov, čím viac príspevkov, tým väčšia šanca na výhru

Do súťaže môžu byť prihlásené aj staršie príspevky, v ktorých je uvedená pozitívna zmienka o preukaze ISIC/ITIC/EURO26

Maximálna možná výhra pre jedného súťažiaceho je 100 EUR

Počet likes každého príspevku sa spočíta 17.7.2020 o 18:00

Účastníci a výhercovia súťaže budú kontaktovaní najneskôr do 24.7.2020

Zaslaním príspevku do súťaže dáva súťažiaci združeniu CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31768164 súhlas na jeho bezodplatné použitie bez obmedzenia času, miesta alebo účelu

Zaslaním príspevku do súťaže prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje (meno, priezvisko, emailová adresa) na účely evidencie súťažiacich, ich spätného kontaktovania za účelom odovzdania výhry, prípadne účelom ďalšej spolupráce, a to na čas nevyhnutne potrebný na naplnenie týchto účelov

Ďalšie podmienky súťaže

Zapojenie do súťaže je spomenuté vyššie v samostatnom bloku.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Každý súťažiaci, ktorý splní podmienky, získa preukaz ISIC, ITIC alebo EUR0<26.
Zároveň, 3 súťažiaci, ktorí získajú najviac likes na svoje príspevky, získajú finančnú odmenu vo výške 0,1 EUR za každý like, (max. možná výhra pre 1 výhercu je 100 Eur)

Termín súťaže: od 10.7.-17.7. 2020. Poskytovateľom výhry je Združenie CKM SYTS.

.

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Zapojenie do súťaže je spomenuté vyššie v samostatnom bloku.

 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 17.7.2020. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom najneskôr do 21.7.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnych Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 7.8.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »