fbpx
Letná súťaž so ŠEVT a Kraj Potravín

Výhercovia:

ISIC VŠ:

Nina Belková- poukážky Kraj Potravín

Denisa Jacková- ŠEVT cena podľa výberu

 

EURO26:

Lenka Bernáthová- ŠEVT cena podľa výberu

Lukáš Sitár- Poukážky do Kraj Potravín

 

Uži si našu letnú súťaž s perfektnými cenami. Vyber si čokoľvek v hodnote 20 eur na www.sevtprerodinu.sk alebo v predajniach ŠEVT alebo získaj poukážku v hodnote 20 eur na nákup jedla v Kraj Potravín. V ŠEVT si môžeš vybať napríklad krásne zápisníky, plážové tašky, sudoku či karty na zábavu pri vode a k tomu chutné papanie na letnú grilovačku z Kraj. Ponuku z Kraj Potravín nájdeš v predajniach aj na ich webe: www.krajpotravin.sk a www.facebook.com/krajpotravin .

Do komentára napíš, o akú cenu máš záujem (hoď link alebo napíš čo zo ŠEVT si praješ, alebo napíš poukážky z Kraj) a označ aspoň 2 kamošov, ktorý sa tiež môže zapojiť. Nezabudni zdieľať a lajkovať. 🙂

 

Súťažíme o 

Poukážky v hodnote 20 eur z Kraj Potravín

alebo

Čokoľvek si vyberieš zo stránky www.sevtprerodinu.sk alebo z predajní ŠEVT v hodnote 20 eur.

 

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, EURO<26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 

Poukážku v hodnote 20 eur z Kraj Potravín

alebo

Čokoľvek si vyberieš zo stránky www.sevtprerodinu.sk alebo z predajní ŠEVT v hodnote 20 eur.

 

Termín súťaže: od 24.7.-31.7. 2020

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je ŠEVT, Kraj Potravín. 

Uži si našu letnú súťaž s perfektnými cenami. Vyber si čokoľvek v hodnote 20 eur na www.sevtprerodinu.sk alebo v predajniach ŠEVT alebo získaj poukážku v hodnote 20 eur na nákup jedla v Kraj Potravín. V ŠEVT si môžeš vybať napríklad krásne zápisníky, plážové tašky, sudoku či karty na zábavu pri vode a k tomu chutné papanie na letnú grilovačku z Kraj. Ponuku z Kraj Potravín nájdeš v predajniach aj na ich webe: www.krajpotravin.sk a www.facebook.com/krajpotravin .

Do komentára napíš, o akú cenu máš záujem (hoď link alebo napíš čo zo ŠEVT si praješ, alebo napíš poukážky z Kraj) a označ aspoň 2 kamošov, ktorý sa tiež môže zapojiť. Nezabudni zdieľať a lajkovať. 🙂

 

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26.

 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 31.7.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 15.8.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »