fbpx

SUPER SÚŤAŽ SO SUPER PAUŠÁLOM – UKÁŽ, PREČO JE GO YOXO TVOJ SUPER PAUŠÁL! #isicgoyoxo #euro26goyoxo #iticgoyoxo

 

Súťaž je ukončená – výhercom srdečne GRATULUJEME! 🙂

Frederika B., Bojná – smartfón Samsung Galaxy A41

Beáta H., Beladice – slúchadlá HONOR MAGIC EARBUDS WHIT

Jana S., Želiezovce – fitness náramok HONOR BAND 5 CORAL PINK

Lucia J., Košice – fitness náramok HONOR BAND 5 BLACK

 

Súťažíme o tieto ceny:

  1. 1x Samsung Galaxy A41 za 299 €
  2. 1x HONOR MAGIC EARBUDS WHIT 99 €
  3. 1x HONOR BAND 5 CORAL PINK 49 €
  4. 1x HONOR BAND 5 BLACK 49 €

Výhercovia súťaže budú po jej ukončení zverejnení tu a na profiloch ISIC, ITIC a EURO<26 na Facebooku a Instagrame. 🙂

 

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 1x Samsung Galaxy A41 za 299 €, 1x HONOR MAGIC EARBUDS WHIT 99 €, 1x HONOR BAND 5 CORAL PINK 49 €, 1x HONOR BAND 5 BLACK 49 € sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: od 1.2.2021 do 31.3.2021 vrátane. Poskytovateľom výhry je Orange Slovensko, a.s. 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Držitelia preukazov ISIC, ISIC/EURO<26 alebo EURO<26 sa zapájajú do súťaže cez Instagram, držitelia preukazu ITIC sa zapájajú do súťaže cez Facebook. Detaily:

VERZIA PRE INSTAGRAM ISIC/EURO<26 a INSTAGRAM EURO<26

AKO VYHRAŤ? 

1. Sleduj profily @orange_svk @isic_euro26 a @euro_26

2. Do komentára napíš PREČO si nadšený z paušálu Go Yoxo od Orangeu a ODPORUČ paušál dvom kamarátom (označ ich v komentári).

3. Môžeš vytvoriť ľubovoľný počet originálnych komentárov! Čím viac komentárov, tým vyššia šanca, že vyhráš skvelé ceny od Orange Slovensko! 

 

VERZIA PRE FACEBOOK ITIC

AKO VYHRAŤ? 
1. Dajte LIKE stránkam @OrangeSlovensko a @ITICSlovakia
2. Do komentára napíšte PREČO máte radi svoj paušál Go Yoxo od Orangeu a ODPORUČTE paušál dvom učiteľom, ktorí by ho tiež využili (označte ich v komentári) 🙂
3. A ste v zlosovaní o ceny od Orange Slovensko! Môžete vytvoriť ľubovoľný počet komentárov! 🙂

 

Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí dodatočne preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26 zaslaním čísla preukazu v odpovedi na oznámenie o výhre a potvrdenie doručovacej adresy.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 6.4.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.isic.sk a informovaní prostredníctvom správy na Facebooku alebo Instagrame. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne  30.4.2021 a budú zasielané kuriérskou službou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »