fbpx

Prieskum: paušál Go Yoxo od Orangeu – podmienky súťaže

Výherci súťaže:

Branislav Proft – Marshall hlavové slúchadlá

Soňa Furuczová – Huawei Color Band fitness náramok

Denisa Peniaková – GoGen hlavové slúchadlá

Michal Džugan – Huawei Bluetooth Speaker

Srdečne gratulujeme! 🙂

 

Zapoj sa do prieskumu, a zároveň aj do súťaže TU.

Súťažíme o tieto ceny:

  1. 1ks Marshall hlavové slúchadlá v hodnote 100€
  2. 1ks Huawei Color Band fitness náramok v hodnote 50€
  3. 1ks GoGen hlavové slúchadlá v hodnote 30€
  4. 1ks Huawei Bluetooth Speaker v hodnote 30€

Výhercovia súťaže budú po jej ukončení zverejnení tu a kontaktovaní priamo na nimi zadané e-mailové adresy.

 

Vyhlasovateľ súťaže

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaže o 1x Marshall hlavové slúchadlá v hodnote 100€, 1x Huawei Color Band fitness náramok v hodnote 50€, 1x GoGen hlavové slúchadlá v hodnote 30€, 1x Huawei Bluetooth Speaker v hodnote 30€ sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky. Termín súťaže: počas trvania prieskumu k paušálu Go Yoxo od Ornageu. Poskytovateľom výhry je CKM SYTS.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Držitelia preukazov ISIC, ISIC/EURO<26 alebo EURO<26 sa zapájajú do súťaže vyplnením prieskumu k paušálu Go Yoxo od Orangeu, a uvedením svojich údajov (číslo preukazu, e-mailová adresa).

Vyžrebovaný výherca sa po oznámení výhry musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom po ukončení prieskumu, najneskôr však 23.2.2021. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto internetovej stránke www.isic.sk a informovaní prostredníctvom e-mailu. Určenie víťazov je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne  15.3.2021 a budú zasielané kuriérskou službou.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži.Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »