fbpx

Paušálová súťaž o 1x Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight a 2x Apple Iphone 11 128GB black od Orange Slovensko, a.s. pre držiteľov preukazu ISIC, ITIC a EURO<26

 

Súťažíme o:

1x Apple iPhone 14 Plus 128GB Midnight

2x Apple Iphone 11 128GB

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si súťažiaci s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26, aktivovali nový hlasový program paušál Yoxo od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a to v termíne od 1.9.-17.11.2023. Zároveň, svoju šancu na výhru môžu súťažiaci zvýšiť tým, že paušál Yoxo od Orangeu odporučia svojim známym, ktorí si paušál tiež aktivujú. Každé odporúčanie je potrebné zaregistrovať cez Google FORMULÁR. (Vlastnú aktiváciu paušálu nie je potrebné registrovať).

Paušál Yoxo je možné si aktivovať len s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Žrebovanie prebehne spôsobom overenia platného držiteľa vyššie uvedeného preukazu, ktorý v čase vyžrebovania musí byť aj novým užívateľom Yoxo paušálu (aktivuje si ho prvýkrát kedykoľvek v období medzi 1.9.-17.11.2023.)

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí preukázať platným preukazom.

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Termín súťaže: od 1.9.-17.11.2023. Poskytovateľom výhry je Orange Slovensko, a.s. 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si súťažiaci s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26, aktivovali nový hlasový program paušál  Yoxo od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a to v termíne od 1.9.-17.11.2023. Zároveň, svoju šancu na výhru môžu súťažiaci zvýšiť tým, že paušál Yoxo odporučia svojim známym, ktorí si paušál tiež aktivujú. Každé odporúčanie je potrebné zaregistrovať cez Google FORMULÁR.

(Vlastnú aktiváciu paušálu nie je potrebné registrovať).

Yoxo paušál je možné si aktivovať len s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 17.11.2023. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom najneskôr do 27.11.2023. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušných Fanpage  zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný (prolongovaný na aktuálny školský rok/kalendárny rok).

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 30.12.2023.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »