fbpx

Kupónková súťaž krása 2020

ISIC VŠ:

1 x 30 eurová zľava pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie

Marek Mišovič

1 x 20 eurová poukážka na nákup výrobkov DM v DM Drogérie

Michaela Kovalčíková

 

ISIC/EURO26:

1 x 30 eurová zľava pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie

Mária Červencová

1 x 20 eurová poukážka na nákup výrobkov DM v DM Drogérie

Natália Skalová

 

EURO26:

Viktória Bodnárová

1 x 20 eurová poukážka na nákup výrobkov DM v DM Drogérie

Náhradník: Andrea Lukačovičová

1 x 30 eurová zľava pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie

 

Skvelá súťaž s poukážkami v hodnote 20 eur na nákup výrobkov značky DM v DM Drogérie a 30 eurovú zľavu pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie. Dopraj si welness a relax s výrobkami pre tvoju krásu. 
Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú cenu máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉

17.11.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page. 

 

Súťažíme o 

4 x 30 eurová zľava pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie
4 x 20 eurová poukážka na nákup výrobkov DM v DM Drogérie

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, EURO<26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 

4 x 30 eurová zľava pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie
4 x 20 eurová poukážka na nákup výrobkov DM v DM Drogérie

 

Termín súťaže: od 10.11.2020.-17.10.2020

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je DM Drogerie a FAnn Parfumérie. 

    1. Skvelá súťaž s poukážkami v hodnote 20 eur na nákup výrobkov značky DM v DM Drogérie a 30 eurovú zľavu pri nákupe nad 33 eur vo FAnn Parfumérie. Dopraj si welness a relax s výrobkami pre tvoju krásu. 
      Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú cenu máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉17.11.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page. 

 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 18.11.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 26.12.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »