fbpx
Predlžovanie platnosti univerzitného preukazu študenta ISIC známkou „NO ISIC“ (neplatí na ISIC zľavy)

Univerzity a vysoké školy na Slovensku svojim študentom vydávajú študentské preukazy na základe §67 ods. 2 Zákona š. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Grafická úprava preukazu vo vizuále ISIC je odporúčaná v čl. 6 Metodického usmernenia č. 16/2014 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Jednotný vizuál preukazu študenta zabezpečuje bezproblémové poskytovanie študentských zliav, benefitov a výhod, vrátane štátom garantovaných zliav vo verejnej doprave.
Preukazy ISIC (International Student Identity Card) medzinárodne zastrešuje ISIC asociácia (http://www.isicassociation.org/about-us/), ktorú na území Slovenskej republiky zastupuje Združenie CKM SYTS (http://ckmsyts.sk/). Združenie CKM SYTS je neziskovou organizáciou vytvorenou za účelom podpory a rozvoja možností pre študentov. Preukaz študenta ISIC je okrem iného dokladom potvrdzujúcim členstvo študenta v združení CKM SYTS, ktoré mu poskytuje možnosť využívať všetky zľavy a benefity vyplývajúce z členstva a vlastníctva Medzinárodného preukazu študenta ISIC (tzn. národné aj medzinárodné zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní, kultúre a mnohých iných oblastiach). Preukaz ISIC je jediným medzinárodne uznávaným preukazom potvrdzujúcim status denného študenta (UNESCO, https://www.isic.org/about-us/).
Preukaz študenta ISIC potvrdzujúci členstvo v Združení CKM SYTS a nárok na zľavy a benefity vyplývajúce z licencie ISIC (národné aj medzinárodné) má svoju platnosť predtlačenú na preukaze alebo vyznačenú v forme nalepovacej známky s uvedeným dátumom platnosti v tomto vizuále:

  • predtlačená platnosť ISIC (na zadnej strane preukazu)

ISIC_cobrand_povodny_zadna strana

  • nalepovacia známka ISIC (na zadnej strane preukazu)

ISIC stary vizual zadna2
 
Platnosť preukazu študenta ISIC vydaný slovenskou vysokou školou je možné každoročne predĺžiť nalepením známky ISIC s príslušnou platnosťou (pre akademický rok 2018/2019 je to ISIC známka 09/2019, ako na obrázku) – podmienkou je zápis do ďalšieho ročníka denného štúdia. Takáto známka ISIC potvrdzuje platnosť preukazu študenta ISIC a status denného študenta

  • v internom prostredí školy (príslušnosť k uvedenej VŠ, interné funkcie),PZ-09-2019
  • v externom prostredí školy (napr. vo verejnej doprave),
  • v medzinárodnom prostredí,
  • pre účely členstva v Združení CKM SYTS a nároku na všetky zľavy a benefity vyplývajúce z členstva a z platnej licencie ISIC (národné aj medzinárodné zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní, kultúre a mnohých iných oblastiach).

 
Združenie CKM SYTS po dohode s vysokou školou umožňuje, aby na predĺženie platnosti študentských preukazov vo vizuálne ISIC použili aj inú nalepovaciu známku, tzv. NO ISIC známku, ktorá nepotvrdzuje členstvo v Združení CKM SYTS a ani platnosť preukazu študenta ISIC na Slovensku a v medzinárodnom prostredí na zľavy a benefity vyplývajúce z platnej licencie ISIC.
Známka NO ISIC je súčasťou vizuálu preukazu študenta ISIC a teda je možné je použiť vo vizuále schválenom pre daný akademický rok. Vizuál NO ISIC známky pre akademický rok 2017/2018 je nasledovný:
PZ-no-isic-09-2019
Združenie CKM SYTS nevydáva známky vo vizuále NO ISIC, nakoľko tieto známky nepotvrdzujú členstvo ani nárok na zľavy vyplývajúce z licencie ISIC. Vydávanie a zabezpečenie známok vo vizuále NO ISIC je vecou rozhodnutia príslušnej vysokej školy. Známka NO ISIC potvrdzuje status denného študenta pre interné účely vysokej školy a pre nárok na štátom garatované zľavy v doprave.
 

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »