fbpx

🙂 Súťaž s ESET-om 🙂

 

 

VÝHERCOVIA

usb:

Jana Švabčíková

Martin Dilhof

Iveta Heglasíková

Radovan Gofjar

Sára Pončáková

Matúš Joščák

Blazej Rypak

Petra Habovská

Zoja Minarovičová

Michal Butko

Miroslav Homola

Márk Méry

Tomáš Grígel

Karolína Mendelová

Vladimír Maliar

Miroslav Bogár

Jakub Gallovič

Leonard Kováč

Frederika Camastrová

Tomáš Mištaľ

Juraj Kasarda

Miriam Szántóová,

Martin Mitter

Peter Slateni

Dajana Ravaszová

Laura Gubalová

Katarína Arendáčová

Patrícia Tomková

René Stodola

Kristína Jócsiková

Roman Ďuriga

Jana Deptova

Ján Kršiak,

Tomáš Urblík

Tomas Vcelka

Veronika Bučková

Miroslav Šatka

Jana Krajčovičová

Juraj Vetrák

Romana lukášiková

Martin Havrilla

Pavol Polášek

Miriam Lichá

Katarína Farkašová

Dušan Polák

Gabriel Bukóci,

Vladimíra Szudová

Peter Mačuga

Samuel Mikle

Tereza Keherova

 

ESET Mobile Security

Samuel Stejskal

Monika Vakaráčová

Gabriel Tóth

Ivana Gordianová

Martin Čavarga,

 

ESET Internet Security

Michal Jano,

Simona Barátová,

Iveta Slaminková

Kristián Svečnjak,

Erik Bašista

Výhercovia boli upovedomení emailom. V prípade, že sa neozvú po dobu 1 týždňa, budú vyžrebovaní náhradníci.

 

Pre zapojenie do súťaže je potrebné do FORMULÁRU napísať odpoveď na otázku,
Obsahuje bezpečnostné riešenie ESET Internet Security aj funkcionalitu, ktorá kontroluje zraniteľnosť domácej Wi-Fi siete ako aj IoT zariadení, ktoré su k tejto sieti pripojené?

Odpoveď nájdeš na stránke venovanej produktu ESET Internet security – klikni na odkaz a scrooluj nižšie. 😉
ESET logo SVK - Lozenge - Colour - Mid Grey tag - Large R - RGB

 

A nezabudni na svoju ISIC/ITIC/EURO<26 zľavu v ESET-e 😉

Vyhlasovateľ súťaže:
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)
Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry
Súťažíme o:
5 x ESET Internet Security
5 x ESET Mobile Security
50 USB kľúčov
Cenu venuje ESET. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC a EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky.
Termín súťaže: 
Od 1.9.2019 do 17.11.2019.
Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži
Pre zapojenie do súťaže je potrebné počas trvania súťaže (1.9.2019 – 17.11.2019) do FORMULÁRU napísať odpoveď na otázku: 

Obsahuje bezpečnostné riešenie ESET Internet Security aj funkcionalitu, ktorá kontroluje zraniteľnosť domácej Wi-Fi siete ako aj IoT zariadení, ktoré su k tejto sieti pripojené?

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry
Výherca spomedzi zapojených, ktorý splní podmienky súťaže, bude vyžrebovaní náhodným výberom 19.11.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.isic.sk, telefonicky alebo emailom. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.
Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 30.12.2019 a budú zasielané poštou na adresu výhercu.
V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 3 dní od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, porušenia podmienok žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 
Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže
Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.
Súťažné podmienky a ich zmena
Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.
Daň z príjmu
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Iné
Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »