fbpx
Vydávanie študentských preukazov vo vizuále ISIC

 Univerzity a vysoké školy na Slovensku svojim študentom vydávajú študentské preukazy na základe §67 ods. 2 Zákona š. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Grafická úprava preukazu vo vizuále ISIC je odporúčaná v čl. 6 Metodického usmernenia č. 16/2014 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Jednotný vizuál preukazu študenta zabezpečuje bezproblémové poskytovanie študentských zliav, benefitov a výhod, vrátane štátom garantovaných zliav vo verejnej doprave. Odlišný vizuál preukazu študenta sa neodporúča z dôvodu, že v celom prostredí poskytovateľov zliav vo verejnej doprave nemusí byť známy a môže spôsobiť komplikácie pri poskytovaní zľavy študentom.
 
Novovydanie preukazu študenta vo vizuále ISIC je možné len vrátane platnej licencie ISIC z týchto dôvodov:

  • Združenie CKM SYTS je neziskovou organizáciou vytvorenou za účelom podpory a rozvoja možností pre študentov. Je členom a zástupcom ISIC asociácie (nezisková organizácia, ktorá zastrešuje preukaz ISIC na medzinárodnej úrovni) v Slovenskej republike. Preukaz študenta ISIC je okrem iného dokladom potvrdzujúcim členstvo študenta v združení CKM SYTS, ktoré mu poskytuje možnosť využívať všetky zľavy a benefity vyplývajúce z členstva a vlastníctva Medzinárodného preukazu študenta ISIC (tzn. národné aj medzinárodné zľavy a výhody v doprave, ubytovaní, cestovaní, kultúre a mnohých iných oblastiach). Preukaz ISIC je jediným medzinárodne uznávaným preukazom potvrdzujúcim status denného študenta (UNESCO).
  • Združenie CKM SYTS vydaním preukazu vo vizuále ISIC potvrdzuje členstvo daného držiteľa v Združení CKM SYTS a zaväzuje sa zabezpečiť pre neho všetky výhody a benefity z členstva vyplývajúce. Každý záujemca podpisuje Prihlášku za člena združenia a súhlas so spracovaným osobných údajov člena, na základe čoho Združenie CKM SYTS tohto člena eviduje a vie mu zabezpečiť všetky zľavy a výhody.

 
Združenie CKM SYTS, ako zástupca ISIC pre Slovenskú republiku je zodpovedné za vydávanie preukazov ISIC na Slovensku a je povinné viesť evidenciu o vydaných preukazoch ISIC na území Slovenskej republiky (zodpovedá za oprávnené vydávanie preukazov vo vizuále ISIC). Na to, aby Združenie CKM SYTS mohlo viesť evidenciu držiteľov preukazov ISIC, potrebuje ich súhlasy so spracovaním osobných údajov. Ak by bol preukaz študenta vydaný vo vizuále ISIC, avšak bez platnej licencie ISIC (tzn., študent dostane preukaz študenta vo vizuále ISIC, s licenčným číslom ISIC, avšak nepodpíše Prihlášku za člena a súhlas so spracovaním osobných údajov – teda nestáva sa členom), Združenie CKM SYTS v takomto prípade nemá možnosť a oprávnenie evidovať držiteľa tohto preukazu vo svojej databáze, a teda na území Slovenskej republiky by boli vydané preukazy ISIC bez evidencie ich držiteľov, za čo Združenie CKM SYTS zodpovedá.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »