fbpx

Vianočná súťaž 2. s preukazom ISIC, ISIC/EURO26, EURO26

VÝHERCOVIA:

 

ISIC VŠ:

 

Veronika Matuseková

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

 

Branislav Šlenker

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

 

Petra Repelová

1x fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9 modrá farba 

 

Ivan Hlaváčik

1x tabuľky na učenie angličtiny

 

Lea Snopková

1x tabuľky na učenie nemčiny

 

ISIC/EURO26:

Patrik Sijka

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

 

Matúš Pohorenec

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

 

Natália Lončeková

1x Gogen selfie tyč

 

Kristína Trojčáková

1x DVD Tajný život maznáčikov 2

 

Simona Pentráková

1x podložka na stôl- najpoužívanejšie výrazy v angličtine

 

 

EURO26:

Michaela Lišková

1x tablet Huawei

 

Igor Lukačovič

1x rádiobudík Hyundai

 

Laura Žlebeková

1x bluetooth reproduktor JBL v sivej farbe

 

Diana Minarovičová

1x sklenená fľaša so sitkom

 

Adrián Nižnan- náhradník pre kalendár, prosím dajte vedieť, či ho beriete, alebo máme žrebovať náhradníka.

1x stolový motivačný kalendár na rok 2020

Čo musíš urobiť? Do komentára pod príslušný príspevok na FB page označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o aký produkt máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉

 

ISIC VŠ:

Súťažíme o 

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

1x fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9 modrá farba 

1x tabuľky na učenie angličtiny

1x tabuľky na učenie nemčiny

 

ISIC/EURO26:

Súťažíme o 

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

1x Gogen selfie tyč

1x DVD Tajný život maznáčikov 2

1x podložka na stôl- najpoužívanejšie výrazy v angličtine

 

EURO26: 

Súťažíme o

1x tablet Huawei

1x rádiobudík Hyundai

1x bluetooth reproduktor JBL v sivej farbe

1x sklenená fľaša so sitkom

1x stolový motivačný kalendár na rok 2020

 

 

 

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 

ISIC VŠ:

Súťažíme o 

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

1x fotoaparát Fujifilm Instax Mini 9 modrá farba 

1x tabuľky na učenie angličtiny

1x tabuľky na učenie nemčiny

 

ISIC/EURO26:

Súťažíme o 

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na PS4

1x hra Star Wars Jedi Fallen Order na Xbox One

1x Gogen selfie tyč

1x DVD Tajný život maznáčikov 2

1x podložka na stôl- najpoužívanejšie výrazy v angličtine

 

EURO26: 

Súťažíme o

1x tablet Huawei

1x rádiobudík Hyundai

1x bluetooth reproduktor JBL v sivej farbe

1x sklenená fľaša so sitkom

1x stolový motivačný kalendár na rok 2020

Termín súťaže: od 11.-18.12.2019

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je ŠEVT, Hej.sk.

Čo musíš urobiť? Do komentára pod príslušný príspevok na FB page označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o aký produkt máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 18.12.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 27.1.2019

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »