fbpx

Veľkonočná súťaž

Výhercovia:

Budík-

Ekologická fľaša- Ivana Šrámeková

Kraj zľavový kupon- Henrieta Kupčíková (moze si vybrat ci kraj alebo terno)

Terno zľavový kupon- Matej Slávik, Viktória Hradecsná

House zľavový kupon- Barbora Brňáková

House poukážka- Robert Hengerics

Náhradníci pre budík a kupóny do Terno/ Kraj: Jana Szalayová

Simona Bérešová

Eva Talárová

Dominika Olejarníková

Náhradníci nie sú podľa poradia. Náhradník si môže vybrať zo zostávajúcich cien. Ak sa stane, že výhra vybraná náhradníkom je už zabraná iným náhradníkom (pretože si ju vybral rýchlejšie), má nárok na ďalšiu voľnú cenu.

 

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci do komentára pod súťažný príspevok na FB označil svojho kamaráta a napísať, o akú výhru z vyššie uvedených máš záujem.  Príspevok môže lajknúť a zdieľať.

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným (prolongovaným na aktuálny školský rok) preukazom ISIC.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

1x budík zo ŠEVT: https://www.sevtprerodinu.sk/budik-languo-mix-pastelovych-farieb.html

1x fľaša zo ŠEVT: https://www.sevtprerodinu.sk/sklenena-flasa-so-sitkom-a-uchytom-410-ml-mix-farieb.html

1x poukážka na nákup z House v eshope v hodnote 20 eur

1x poukážka na zľavu 25% v House

3x zľavový kupón na zľavu 10% v Terno

3x zľavový kupón na zľavu 10% v Kraj Potravín

 

Termín súťaže: od 12.4.2019 do 19.4.2019. Poskytovateľom výhry je ŠEVT, Terno, Kraj potravín a House. 

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci do komentára pod súťažný príspevok na FB označil svojho kamaráta a napísať, o akú výhru z vyššie uvedených máš záujem.  Príspevok môže lajknúť a zdieľať.

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným (prolongovaným na aktuálny školský rok) preukazom ISIC.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 19.4.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 10.05.2019.

Výhercom súťaže sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinní príslušníci. 

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »