fbpx

Súťaž pre hladošov s Kraj

pre držiteľov preukazu ISIC, ISIC/EURO<26 a EURO<26

Výhercovia:

ISIC VS:

Jakub Hennel

 

ISIC/EURO26:

Laura Mikušová

 

EURO26:

Michaela Juhászová

 

Prosím pripravte si svoj ISIC, EURO26 preukaz, číslo, začína sa na S, pri EURO26 na E napíšte spolu so svojím celým menom a adresou do správy na príslušnú fanpage vášho preukazu. 

 

 

Súťažíme o 1x poukážka v hodnote 20 eur na nákup v sieti obchodov Kraj 
potravín

 

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si do komentáru pod príspevok na príslušnej Fanpage (patriacej k preukazu, ktorý vlastníš) napísal, ktoré jedlo je tvoje úplne najobľúbenejšie a označ kamoša, ktorému by si ho mohol uvariť. Príspevok môžeš aj lajkovať a zdielať.

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí preukázať platným preukazom.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

Súťažíme
o 1x poukážka v hodnote 20 eur na nákup v sieti obchodov Kraj potravín

Termín súťaže: od 5.5.-12.5. 2020. Poskytovateľom výhry je Kraj potravín

.

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si do komentáru pod príspevok na príslušnej Fanpage (patriacej k preukazu, ktorý vlastníš) napísal, ktoré jedlo je tvoje úplne najobľúbenejšie a označ kamoša, ktorému by si ho mohol uvariť. Príspevok môžeš aj lajkovať a zdielať.

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí preukázať platným preukazom.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 12.5.2020. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom najneskôr do 14.5.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnych Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ISIC/EURO<26 a EURO<26, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný (prolongovaný na aktuálny školský rok/kalendárny rok).

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 30.5.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »