fbpx

Súťaž kupónková s jedlom 3. 2020

ISIC VŠ:

1 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Kristína Bazgerová

1 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Samuel Varchol

 

1 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut

Lívia Reváková

1 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut

Natália Antalová

 

ISIC/EURO26:

1 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Alexandra Ošková

1 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Michaela Ferencová

 

EURO26:

1 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Bronislava Kolesárová

 

1 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut

Diana Veizerová

1 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut

Šimon Lipták

 

Skvelá súťaž s poukážkami na nákup chrumkavej a voňavej pizze v Pizza Hut, voucher na tall nápoj a krásne a praktické Reusable Cups od Starbucks je tu! Krásne a štýlové produkty a k nim fantastické občerstvenie, čo povieš?

Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú cenu (poukážka Pizza Hut, voucher Starbucks + Reusable Cup) máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať.

28.11.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page.

 

Súťažíme o 

2 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut
2 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, EURO<26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 

2 x 5,6 eurová poukážka na pizzu v Pizza Hut
2 x 3,7 eurová poukážka na nákup Tall nápoja v Starbucks + Reusable Cup

 

Termín súťaže: od 20.11.2020.-27.11.2020

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je Pizza Hut, Starbucks. 

 

Skvelá súťaž s poukážkami na nákup chrumkavej a voňavej pizze v Pizza Hut, voucher na tall nápoj a krásne a praktické Reusable Cups od Starbucks je tu! Krásne a štýlové produkty a k nim fantastické občerstvenie, čo povieš?

Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú cenu (poukážka Pizza Hut, voucher Starbucks + Reusable Cup) máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať.

28.11.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a tu, na FB fan page.

 

 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 28.11.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 31.12.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »