fbpx

Máš inšpiráciu? Rád/a píšeš o všetkom, čo vidíš okolo seba? Poď do toho s nami. Vyberieme viacero článkov, ktoré uverejníme na našom blogu a dvaja z vás vyhrajú smarthodinky.

Ako na to? 

  1. Skontroluj podmienky nižšie, ktoré pre úspešné zapojenie musíš spĺňať.
  2. Napíš blog na tému:
    Ako môže študent ušetriť? (aj s ISICom)

    Budeme radi, ak sa v článku zmieniš o našom preukaze ISIC, pretože to je to, o čo sa snažíme 🙂 Aby študent ušetril v rôznych oblastiach. Databázu našich partnerov, kde si uplatníš zľavu nájdeš TU.

    Nadpis blogu môže byť akýkoľvek, len téma musí byť zachovaná.

  3. Forma: Písmo veľkosť 12 Times New Roman, rozsah najviac 1,5 normostrany (1,5 A4 vo Worde), okraje ľubovoľné. Dole podpis autora, môže byť aj krstné meno.
  4. Pošli na adresu: kveslarova@ckmsyts.sk do predmetu uveď BLOG.

Koho hľadáme? 

Si študent

Hľadáme študentov ZŠ, SŠ a VŠ a máš do 26 rokov vrátane.

Máš platný preukaz ISIC alebo ISIC/EURO26

V prípade, že vyberieme tvoj článok, vieš sa svojím preukazom preukázať. Máš nálepku (predĺžený preukaz na aktuálny školský rok) a aktívne svoj preukaz používaš.

Zaujímajú ťa témy zo študentského života

Vieš o veciach, ktoré sa dejú okolo teba, máš svoj názor a nebojíš sa ho vyjadriť.

Rád píšeš

Či už sú tu blogy, statusy, knihy, poviedky, články… podstatné je, že sa ti to páči a nebojíš sa nám niečo napísať.

Podmienky zapojenia sa

Súťaž o uverejnenie blogu a smarthodinky

 

Kompletné podmienky súťaže o najlepší blog a smarthodinky

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci napísali blog/článok podľa podmienok uvedených vyššie v tomto článku. (študent, platný ISIC preukaz, aktívne využívanie preukazu, splnenie témy)

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

2x inteligentné hodinky Aligator EW03 od Hej.sk

 

Termín súťaže: od 15.3.2019 do 1.4.2019. Poskytovateľom výhry je Hej.sk.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci napísali blog/článok podľa podmienok uvedených vyššie v tomto článku. (študent, platný ISIC preukaz, aktívne využívanie preukazu, splnenie zadanej témy)

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Organizátor CKM SYTS si vyhradzuje právo uverejniť vo webovom priestore a na sociálnych sieťach viacero blogov od súťažiacich, ktoré budú spĺňať kritériá a budú správne apelovať na zadanú tému. Dvaja výhercovia inteligetných hodiniek budú ocenení za najlepší blog. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny a úpravy doručených blogov od súťažiacich. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo blogy kedykoľvek uverejniť aj po uplynutí súťaže znova, prípadne na ne skrátenou verziou článku poukázať na sociálnych sieťach. 

Súťažiaci, ktorý odošle blog, poskytuje organizátorovi práva na nakladanie s daným blogom (uverejňovanie, propagovanie, kopírovanie…).

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní výberom podľa splnených kritérií a témy 1.4.2019. Výber najlepších dvoch blogov bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ISIC/EURO26, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný/prolongovaný na aktuálny školský rok.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 22.04.2019.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »