fbpx

Súťaž o Apple iPad Mini 2019 64GB Space Gray a Huawei Color Band A1 s Orange Slovensko, a.s.

pre držiteľov preukazu ISIC, ITIC a EURO<26

Výhercovia:

Martin Marcik- tablet

Nela Kurišová

Martin Džubera

Lucia Ďuriková

Čelinák Denis

Michaela Cebová

Branislav Proft

Krajňaková Kristína

Hudáková Lucia

Kovalík Samuel

Adriana Simonidesová

Matuš Šeba

Kristína Nadizadeh

Ľubomír Pavúk

 

Súťažíme o Apple iPad Mini 2019 Cell 64GB Space Gray v hodnote 590 eur

 

 

 

 

a o Huawei Color Band A1 v hodnote 49 eur

 

 

 

 

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si súťažiaci s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26, aktivovali nový hlasový program ISIC paušál za 9 eur mesačne od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a to v termíne od 7.6.2019-3.7.2019. ISIC paušál je možné si aktivovať len s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Žrebovanie prebehne spôsobom overenia platného držiteľa vyššie uvedeného preukazu, ktorý v čase vyžrebovania musí byť aj novým užívateľom ISIC paušálu (aktivuje si ho prvýkrát kedykoľvek v období medzi 7.6.2019 do 3.7.2019).

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí preukázať platným preukazom.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

1 ks Apple iPad Mini 2019 Cell 64GB Space Gray v hodnote 590 eur

Ukážka produktu: https://www.orange.sk/e-shop/apple-ipad-mini-2019-cell-64gb-space-gray

 

+ 15x Huawei Color Band A1 v hodnote 49 eur

Ukážka produktu: https://www.hej.sk/fitness-naramok-huawei-color-band-a1-wa-banda1bom-cierne/1/

 

 

Termín súťaže: od 7.6.2019 do 3.7.2019. Poskytovateľom výhry je Orange Slovensko, a.s. 

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby si súťažiaci s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26, aktivovali nový hlasový program ISIC paušál za 9 eur mesačne od spoločnosti Orange Slovensko, a.s. a to v termíne od 7.6.2019-3.7.2019. ISIC paušál je možné si aktivovať len s platným preukazom ISIC, ITIC alebo EURO<26.

Žrebovanie prebehne spôsobom overenia platného držiteľa vyššie uvedeného preukazu, ktorý v čase vyžrebovania musí byť aj novým užívateľom ISIC paušálu (aktivuje si ho prvýkrát kedykoľvek v období medzi 7.6.2019 do 3.7.2019).

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí preukázať platným preukazom.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 3.7.2019. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom najneskôr do 12.7.2019. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnych Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ITIC alebo EURO26, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný (prolongovaný na aktuálny školský rok/kalendárny rok).

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 2.8.2019.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi/ nie je možné ju prenechať inej osobe. V prípade zaniknutia výhry (v dôsledku porušenia/nesplnenia podmienok) alebo odmietnutia, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »