DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2019

Súťaž s ISIC paušálom o 3x iPhone8 a 50 minireproduktorov

Výhercovia iPhone:

Gecseová   Nikoleta
Bešina Michal
Domiňáková Henrieta

 

 Výhercovia reprákov:
Kubandová Terézia
Szenesiová Bernadett
Labjak Maroš
Beáta Bartečková
Bajus Marko
Figurová Kristína
Bartáková Miroslava
Baťa Martin
Barbora Murková
Vrecková Kristína
Vargová Drahomíra
Grom Maroš
Kocsisová Andrea
Mikuška Rastislav
Ondrej Šlahor
Eva Vyhonská
Nina Kollárová
Gazdíková Lucia
Hargašová Monika
 Tomáš Patrik
Ďurkovičová Miroslava
Tisoň Jakub
Vanko Dávid
Poništ Milan
Jócsik Ladislav
Palíková Margaréta
Škultétyová Paulína
  Šubovičová Berta
Špinler Enriko
Zupková Silvia
Fujaková Zuzana
Martina Karafová
Gabriel Gordan
Martin Záborský
Peter Kekelák
Soňa Mátéová
Anikó Schwendtnerová
Martin Záborský
Bianka Pontyová
Jonáš Boroš
Vanesa Píšová
Petra Hroncová
Veronika Stachova
Peter Nadányi
Michal Stašík
Dávid Filinský
Kristína Palutková
Michal Bajzík
Jakub Polák
Martin Birtus

 

 

 

 

 

 

Podmienky súťaže

Zapojiť sa môže každý, kto má platný preukaz ISIC, ITIC alebo EURO<26:

  1. buď si aktivuješ ISIC paušál a si v hre (vtedy nie je potrebná registrácia)
  2. alebo odporučíš ISIC paušál inej osobe, ak ho Ty už máš, a vtedy je potrebné sa registrovať  tu cez google FORMULÁR. 🙂

KUPONKY_vnutro_2018.indd

triple logo

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťažíme o:

3 x iPhone 8

50 x minireproduktorov

Cenu venuje Orange. Súťaže sa môže zúčastniť každý držiteľ platného preukazu ISIC, ITIC a EURO<26, ktorý splní súťažné podmienky.

Termín súťaže: 

Od 1.9.2018 do 17.11.2018 vrátane.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné počas trvania súťaže (1.9.2018 – 17.11.2018) buď si aktivovať ISIC paušál (vtedy nie je potrebná registrácia) alebo odporučiť ISIC paušál (a vtedy je potrebné sa registrovať cez google FORMULÁR.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výherca spomedzi zapojených, ktorý splní podmienky súťaže, bude vyžrebovaní náhodným výberom do 23.11.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca združenia CKM SYTS a zástupca spoločnosti Orange. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.isic.sk, a kontaktovaní telefonicky alebo emailom. Určenie víťaza je definitívne, konečné, absolútne záväzné a nemožno ho spochybniť, alebo sa proti nemu odvolať. V prípade vzniku sporu o platnosti žrebovania alebo o nároku na výhru je rozhodujúce rozhodnutie vyhlasovateľa súťaže.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne 7.12.2018 a budú zasielané poštou na adresu výhercu.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 5 dní od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

 

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »