fbpx

Súťaž o letný pobyt v Prahe pre 2 osoby od CKM 2000 Travel

 

Súťažíme o 1x víkendový pobyt pre 2 osoby v Prahe, autobusová doprava, 2 noci v 3 hviezdičkovom hoteli, raňajky v hodnote 150 eur

Cenu dodal: CKM 2000 Travel

 

Výhercom sa stáva: Barborka Baška Podhorová

 

 

Kompletné podmienky súťaže:

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci s platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26 napísal pod súťažný príspevok na príslušnej FB page, kam by sa v Prahe išiel pozrieť a označil kamoša, s ktorým sa o pobyt podelí. 

Pozor, súťažíme o 1 pobyt pre 2 osoby pre ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26 , preto  sa s platným preukazom môžeš zapojiť na viacerých fanpage. Žrebovať budeme hromadne zo všetkých zúčastnených držiteľov platných preukazov. 

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí potenciálny výherca preukázať platným preukazom.

 

Potenciálny výherca si bude výhru môcť uplatniť nasledovným spôsobom: 

Využitie výhry môže byť od vyžrebovania do konca októbra 2019.

Výherca si bude môcť navrhnúť tri termíny, z ktorých jeden bude potvrdený – v závislosti od aktuálnych kapacít prepravcov a hotelov.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

1x víkendový pobyt pre 2 osoby v Prahe, autobusová doprava, 2 noci v 3 hviezdičkovom hoteli, raňajky v hodnote 150 eur

Cenu dodal: CKM 2000 Travel

 

Termín súťaže: od 7.6.2019 do 21.6.2019. Poskytovateľom výhry je CKM 2000 Travel. 

 

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné, aby súťažiaci s platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26 napísal pod súťažný príspevok na príslušnej FB page, kam by sa v Prahe išiel pozrieť a označil kamoša, s ktorým sa o pobyt podelí. 

Pozor, súťažíme o 1 pobyt pre 2 osoby pre ISIC, ISIC/EURO<26, ITIC alebo EURO<26 , preto  sa s platným preukazom môžeš zapojiť na viacerých fanpage. Žrebovať budeme hromadne zo všetkých zúčastnených držiteľov platných preukazov. 

Pri kontaktovaní zástupcom CKM SYTS sa musí potenciálny výherca preukázať platným preukazom.

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Súťaž sa ukončí 21.6.2019. Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnych Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC, ITIC alebo EURO26, ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný (prolongovaný na aktuálny školský rok/kalendárny rok).

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 2.8.2019.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca, a to náhradným žrebovaním zástupcom CKM SYTS. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi/ nie je možné ju prenechať inej osobe. V prípade zaniknutia výhry (v dôsledku porušenia/nesplnenia podmienok) alebo odmietnutia, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »