fbpx

Milý náš fanúšik, vítame ťa a sme radi, že sa chceš zapojiť do Instagram challenge s účtom isic_euro26 ?

 

Kompletné podmienky súťaže: Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyfotiť svoju originálnu fotografiu v tematike: Využívanie zliav s preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26. Súťažiaci ju musí zdieľať verejne na svojom účte, a označiť ju hashtagom #hrajsisic #hrajseuro26. Potrebné je aj follovnúť účet na Instagrame isic_euro26.

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o:

3x balíček sladkostí, s perom/šnúrkou a hrnčekom od Terno, 3x parfum od Ariany Grande Ari od FAnn Parfumérie.

 

Termín súťaže: od 7.12.2018 do 28.12.2018 vrátane. Poskytovateľom výhry je Terno a FAnn Parfumérie.

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži

Pre zapojenie do súťaže je potrebné vyfotiť svoju originálnu fotografiu v tematike: Využívanie zliav s preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26. Súťažiaci ju musí zdieľať verejne na svojom účte, a označiť ju hashtagom #hrajsisic alebo #hrajseuro26 . Potrebné je aj follovnúť účet na Instagrame isic_euro26.

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 28.12.2018. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej a IG stránke ISIC – medzinárodný preukaz študenta zástupcom CKM SYTS.

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 14.01.2019.

Súťažiaci zverejnením fotografie a zapojením sa do súťaže deklaruje, že fotografia je jeho vlastníctvom, nie je teda vlastníctvom tretej osoby, a môže ju ďalej verejne zdieľať a zapájať sa s ňou do súťaže. Deklaruje tiež, že tretia osoba si nemôže nárokovať na akékoľvek práva v súvislosti s uverejnením a používaním fotografie. V prípade takýchto nárokovaní sa organizátor súťaže dištancuje a neprevezme zodpovednosť za súťažiaceho. Súťažiaci dáva organizátorovi súťaže zapojením sa a splnením podmienok, právo na používanie súťažnej fotografie v rámci súťaže a jej vyhodnotenia. 

Do súťaže nebudú zaradené osoby, ktoré nesplnili akúkoľvek podmienku, ktorú zadal usporiadateľ súťaže. Nebudú zaradené osoby ktoré by použili neautorské fotografie alebo by sa iným konaním snažili narušiť pravidlá súťaže, alebo by ich konanie v súťaži vykazovalo znaky nečestného konania. Taktiež nebudú zaradené osoby, ktoré nemajú verejný profil na sociálnej sieti Instagram, čím nebudú ich fotografie viditeľné pre ostatných súťažiacich a pre organizátora. 

Výhercovia sa v prípade vylosovania musia preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26. Výhry odosielame len v rámci Slovenskej Republiky. 

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou. 

 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu, alebo vylúčiť akéhokoľvek súťažiaceho v prípade nesplnenia podmienok a konania vyššie uvedeného.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi. V prípade rozporu medzi textom pravidiel uverejnených v Instagramovom príspevku/na sociálnych sieťach/ a týchto úplných pravidiel, platí text úplných pravidiel uverejnených na tejto webovej stránke, www.isic.sk. 

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s tým, že organizátor súťaže je oprávnený zhromažďovať, uchovávať a spracúvať jeho osobné údaje, t.j. meno, priezvisko a adresa, na marketingové účely kedykoľvek v budúcnosti, pričom k osobným údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje získané zákonným spôsobom. Súťažiaci poskytuje týmto pre prípad získania výhry aj súhlas s využitím osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) na ich prezentáciu a spracovanie v propagačných materiáloch organizátora súťaže, v oznamovacích prostriedkoch a na internete, a to výlučne na marketingové účely.

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, súhlas s ich spracovaním a prechovávaním pre účely realizácie súťaže je súčasťou podmienok účasti v súťaži. Súťažiaci si je vedomý svojich práv v zmysle ustanovenia § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »