fbpx

Kupónková súťaž s jedlom 2. 2020

Výhercovia ISIC:

Poukážky v hodnote 1×20 eur do McDonald’s

Daniela Mikulová

 

Poukážky v hodnote 100 eur na nákup v Kraj 

Lenka Nemčicová

 

Poukážky v hodnote 50 eur na nákup v Terno

Kamila Vargová

 

Výhercovia ISIC/EURO26:

Poukážky v hodnote 1×10 eur do McDonald’s

Alexandra Pavelová

 

Poukážky v hodnote 100 eur na nákup v Kraj 

Laura Horniaková

 

Poukážky v hodnote 50 eur na nákup v Terno

Matúš Koník

 

Výhercovia EURO26:

Poukážky v hodnote 1×10 eur do McDonald’s

Karin Kostelníková

 

Poukážky v hodnote 100 eur na nákup v Kraj 

Igor Lukačovič

 

Poukážky v hodnote 50 eur na nákup v Terno

Miroslav Holub

 

Skvelá súťaž s poukážkami na nákup v Terno, Kraj a v McDonald’s je tu! Dopraj si chutné papanie a energiu s tvojím obľúbeným jedlom. 🙂
Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú poukážku máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉
31.10.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a na FB fan page.

 

Súťažíme o 

Poukážky v hodnote 1×20 eur, 3×10 eur do McDonald’s

Poukážky v hodnote 100 eur na nákup v Kraj 

Poukážky v hodnote 50 eur na nákup v Terno

 

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO<26, EURO<26.

 

Vyhlasovateľ súťaže:

CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, so sídlom Vysoká 32, Bratislava, registrácia MV SR : VVS/1-900/90-11747 (ďalej len „CKM SYTS“)

Výhra, termín súťaže a poskytovateľ výhry

Súťaž o 

Poukážky v hodnote 1×20 eur, 3×10 eur do McDonald’s

Poukážky v hodnote 100 eur na nákup v Kraj 

Poukážky v hodnote 50 eur na nákup v Terno

 

Termín súťaže: od 23.10.2020.-30.10.2020

Súťažiaci, miesto súťaže, účasť na súťaži. Poskytovateľom výhry je Terno, Kraj, McDonald’s.

  1. Skvelá súťaž s poukážkami na nákup v Terno, Kraj a v McDonald’s je tu! Dopraj si chutné papanie a energiu s tvojím obľúbeným jedlom. 🙂
    Čo treba urobiť? Do komentára označ kamoša, ktorý by tiež mohol s nami súťažiť a napíš, o akú poukážku máš záujem. Môžeš aj zdieľať a lajkovať 😉
    31.10.2020 vyžrebujeme výhercov, ktorým to oznámime na webstránke s podmienkami a na FB fan page.

 

Účastník súťaže sa v prípade kontaktovania pracovníkom CKM SYTS ohľadom výhry, musí preukázať platným preukazom ISIC, ISIC/EURO26 alebo EURO26.

 

 

Žrebovanie, oznámenie výsledkov, odovzdanie výhry

Výhercovia spomedzi zapojených, ktorí splnili podmienky účasti súťaže, budú vyžrebovaní náhodným výberom 31.10.2020. Žrebovanie bude vykonávať zástupca CKM SYTS. Výhercovia budú uverejnení na tejto webovej stránke www.isic.sk a upovedomení na príslušnej Fanpage na FB zástupcom CKM SYTS. V prípade upovedomenia o výhre sa musí potenciálny výherca preukázať preukazom ISIC,ktorý musí byť v čase vyhodnotenia platný. 

Výhry budú odovzdané najneskôr v termíne do 30.11.2020.

V prípade, že výherca nereaguje na výzvu organizátora na potvrdenie doručovacej adresy pre výhru v lehote 1 kalendárneho týždňa od zverejnenia výhercov súťaže, výherca stráca na výhru nárok. V takomto prípade bude určený ďalší výherca. Výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti ani vymeniť za iné výhry. Výhry v zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) nemožno vymáhať súdnou cestou.

Výhra je neprenosná a patrí výlučne výhercovi. V prípade zaniknutia výhry alebo odmietnutia, zaniknutia nároku v dôsledku porušenia pravidiel, žrebuje zástupca CKM SYTS náhradníka, ktorému pripadne výhra. Výhercom sa nemôže stať zamestnanec združenia CKM SYTS ani jeho rodinný príslušník. 

Zodpovednosť vyhlasovateľa súťaže

Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za akékoľvek prípadné škody, ktoré výhercovi vzniknú v súvislosti s účasťou v súťaži či v súvislosti s použitím výhry. Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže žiadne dodatočné nároky nad rámec poskytnutej výhry.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby ich platnosti, súťaž predčasne ukončiť alebo úplne zrušiť, či predĺžiť bez udania dôvodu.

Súťažné podmienky a ich zmena

Vyhlasovateľ súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek technické či transakčné problémy v súvislosti s účasťou v súťaži. Tieto súťažné pravidlá sú súťažiacim k dispozícií na webovej stránke www.isic.sk. Účasťou v tejto súťaži vyjadruje každý súťažiaci súhlas s podmienkami súťaže. V prípade existencie rozporu niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi (propagačné, reklamné materiály) vo všetkých prípadoch platí, že prednosť majú tieto podmienky súťaže. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za prípadné rozpory niektorých ustanovení týchto podmienok súťaže s akýmikoľvek inými materiálmi.

Daň z príjmu

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti ako napríklad zdravotné poistenie, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Organizátor nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Iné

Vzhľadom k tomu, že súťaže sa môžu zúčastniť len držitelia platných členských preukazov CKM SYTS, ktorých osobné údaje sú evidované v databáze členov združenia na základe ich súhlasu s členstvom v CKM SYTS, majú účastníci súťaže možnosť aktualizovať svoje osobné údaje v databáze členov združenia (ako sú napr. e mailová adresa, telefónne číslo, poštová adresa, atď…) tým, že ich uvedú v rámci svojej účasti v súťaži. CKM SYTS následne zabezpečí aktualizáciu osobných údajov v databáze členov združenia.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »