DÔLEŽITÝ OZNAM: Nezabudni si predĺžiť platnosť svojho preukazu známkou ISIC 09/2018

Partneri preukazu ISIC

ŠRVŠŠtudentská rada vysokých škôl je najvyšším zastupiteľským orgánom študentov vysokých škôl na Slovensku a spolu s Radou vysokých škôl a Slovenskou rektorskou konferenciou patrí medzi najvyššie orgány reprezentácie vysokého školstva na Slovensku.

Študentská rada vysokých škôl  je zriadená zákonom o vysokých školách. Je nezávislým a samostatným orgánom, ktorý vyvíja vlastnú činnosť na národnej úrovni a ako člen Európskej únie študentov (ESU) aj na úrovni medzinárodnej.

ŠRVŠ združuje zástupcov študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku, verejných, štátnych i súkromných.


logo_ZADpngZväz autobusovej dopravy je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená organizácia. Združuje (fyzické) a právnické osoby podnikajúce vo verejnej pravidelnej osobnej doprave a ďalšie organizácie, ktorých činnosť súvisí s verejnou dopravou v Slovenskej republike.

Zväz je právnická osoba, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Priority a poslanie Zväzu
• ZAD je meradlom kvality verejnej dopravy na Slovensku.
• ZAD je garantom kvalitných služieb pre cestujúcu verejnosť.
• ZAD je silný a stabilný partner pre orgány verejnej správy (štátna správa, samospráva) a profesionálnu verejnosť.


eunisEUNIS Slovensko je združenie, ktorého poslaním je vytvárať pre slovenské vysoké školy platformu umožňujúcu a podporujúcu ich spoluprácu s cieľom navzájom si pomáhať pri vývoji kvalitných informačných systémov a riešení ďalších problémov v oblasti používania informačných technológií.

Cieľom združenia EUNIS Slovensko je aj spolupráca s inými národnými a medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa oblasťou používania informačných technológií vo vysokoškolských inštitúciách, predovšetkým s Európskou organizáciou pre univerzitné informačné systémy EUNIS, ktorej je združenie členom. Združenie má úzke vzťahy s partnerským združením EUNIS-CZ pôsobiacim v Čechách.

PRIHLÁSENIE SA DO ISIC KONTA »